10:38 AM 28/12/2023 Lượt xem: 20

10:20 AM 17/05/2023 Lượt xem: 432
Uỷ ban Dân tộc vừa ban hành Đề án Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 kèm theo Quyết định 330/QĐ-UBDT năm 2023.

10:27 AM 09/09/2022 Lượt xem: 570
Ngày 12/4/2022 Ủy ban Dân tộc đã ban hành quyết định số 250/QĐ- BCĐCĐS Ban hành Kế hoạch tuyên truyền chuyển đổi số của Ủy ban Dân tộc năm 2022

10:25 AM 09/09/2022 Lượt xem: 544
Ngày 17/3/2022 Ủy ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 158/QĐ-UBDT Ban hành Kế hoạch tổ chức lớp Bồi dưỡng nâng cao kiến thức về hoạt động và cung cấp giải pháp, mô hình tổ chức,quản lý, chỉ đạo điều hành trên nền công nghệ số, Chính phủ điện tử cho công chức viên chức.