Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
578/QĐ-UBDT 31/10/2016 Phê duyệt "Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Ủy ban Dân tộc năm 2017"
500/QĐ-UBDT 22/09/2016 Phê duyệt Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng về kiến thức tin học năm 2016
122/BC-UBDT 21/09/2016 Tình hình thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử
318/QĐ-UBDT 21/06/2016 Phê duyệt “Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Uỷ ban Dân tộc giai đoạn 2016 - 2020”
311/QĐ-UBDT 16/06/2016 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ “Thuê dịch vụ công nghệ thông tin năm 2016”
146/QĐ- UBDT 05/04/2016 Quyết định ban hành Quy chế đảm bảo an ninh trên mạng thông tin trong hoạt động của Ủy ban Dân tộc