THÔNG TIN ỨNG CỨU SỰ CỐ AN TOÀN THÔNG TIN

09:27 AM 18/11/2022 Lượt xem: 42 In bài viết

Căn cứ yêu cầu tại Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/10/2022, Ủy ban Dân tộc cung cấp thông tin đầu mối cán bộ tiếp nhận thông báo sự cố an toàn thông tin mạng như sau:

+ Họ và tên: Nguyễn Việt Tiệp.

+ Số ĐT: 0983873389.

+ Email: nguyenviettiep@cema.gov.vn và Email của Trung tâm Chuyển đổi số: trungtamthongtin@cema.gov.vn