Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị về đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Việt Nam

10:48 AM 22/12/2022 Lượt xem: 16 In bài viết

Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị về đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Việt Nam

Chỉ thị nêu rõ, an toàn thông tin mạng (ATTT) là trụ cột quan trọng, xuyên suốt để tạo lập niềm tin số và bảo vệ sự phát triển thịnh vượng của đất nước trong kỷ nguyên số nhằm thực hiện thành công chuyển đổi số quốc gia, một trong những nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược được đề ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII.

Ứng cứu sự cố ATTT mạng là hoạt động then chốt, có tính cấp thiết giúp các cơ quan, tổ chức giảm thiểu thiệt hại ngay cả khi xảy ra sự cố nghiêm trọng.

Tuy nhiên, hiện nay công tác ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam chưa đáp ứng được yêu cầu ứng phó chủ động từ sớm, xử lý kịp thời, hiệu quả các cuộc tấn công mạng có quy mô ngày càng lớn, phức tạp, có thể gây hậu quả khó lường đối với sự phát triển và ổn định kinh tế - xã hội.

Để khắc phục các hạn chế, tồn tại và tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động ứng cứu sự cố ATTT mạng quốc gia, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan khẩn trương triển khai một số nội dung sau:

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Chủ tịch, Tổng giám đốc tập đoàn, tổng công ty nhà nước và các tổ chức, doanh nghiệp là thành viên (hoặc có đơn vị trực thuộc là thành viên) của Mạng lưới ứng cứu sự cố ATTT mạng quốc gia quán triệt tới tất cả các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nguyên tắc “Ứng cứu sự cố ATTT mạng là hoạt động quan trọng nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý và khắc phục kịp thời sự cố ATTT mạng”.

Hoạt động ứng cứu sự cố ATTT mạng phải chuyển từ bị động sang chủ động, bao gồm: chủ động thực hiện săn lùng mối nguy hại và rà quét lỗ hổng trên các hệ thống thông tin trong phạm vi quản lý tối thiểu 01 lần/6 tháng; ban hành phương án, kịch bản ứng cứu sự cố cho hệ thống thông tin và cập nhật kịp thời khi có thay đổi.

Thực hiện rà soát, phát hiện và khắc phục các lỗ hổng, điểm yếu theo cacnhr báo của cơ quan chức năng; chủ động theo dõi, phát hiện sớm các nguy cơ mất ATTT mạng để kịp thời xử lý, khắc phục. Công bố thông tin đầu mối (số điện thoại, thư điện tử hoặc các kênh liên lạc khác) tiếp nhận thông báo sự cố trên cổng thông tin điện tử của cơ quan.

Có biện pháp kiểm soát nguy cơ mất ATTT mạng gây ra bởi bên thứ ba và các chuỗi cung ứng công nghệ thông tin và truyền thông. Đồng thời thực hiện các quy định về báo cáo sự cố ATTT mạng; đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân về việc báo cáo, cung cấp thông tin về sự cố.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm Hướng dẫn phát triển và triển khai các hoạt động thường xuyên của Đội ứng cứu sự cố. Thúc đẩy hoạt động diễn tập thực chiến ATTT mạng tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; sử dụng kết quả diễn tập làm tiêu chí để đánh giá mức độ trưởng thành, chuyên nghiệp các Đội ứng cứu sự cố hàng năm.

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet có trách nhiệm cảnh báo cho khách hàng các nguy cơ, sự cố ATTT mạng trên diện rộng hoặc khi phát hiện nguy cơ, sự cố ATTT mạng liên quan tới khách hàng; hỗ trợ khách hàng ứng cứu, xử lý sự cố ATTT mạng liên quan tới dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp. Công bố thông tin đầu mối (số điện thoại, thư điện tử hoặc các kênh liên lạc khác) tiếp nhận thông báo sự cố trên cổng thông tin (website); tuyên truyền cho khách hàng về cách thức phản ánh sự cố mất an toàn thông tin mạng.

Nội dung chi tết xem tại đây

((TTCĐS))

Từ khóa
Tin liên quan
Tin khác