ỦY BAN DÂN TỘC: Ban hành Quyết định phê duyệt Đề án chuyển đổi số và ứng dụng CNTT trong phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025

10:46 AM 28/07/2023 Lượt xem: 386 In bài viết

Mục tiêu chung của Đề án nhằm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận thông tin về khoa học công nghệ và quảng bá các sản phẩm địa phương cho bạn bè trong nước và thế giới; Nâng cao khả năng ứng dụng và sử dụng CNTT hỗ trợ phát triển KT-XH cho vùng đồng bào DTTS&MN; Ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong triển khai Chương trình; Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc và tổ chức quản lý, tổ chức Chương trình từ trung ương đến địa phương; Triển khai áp dụng công nghệ số, dữ liệu số nhằm đổi mới và tăng cường hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát, đánh giá Chương trình; Đổi mới phương pháp, chuyển đổi số trong truyền thông, tuyên truyền cho Chương trình. Nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện Chương trình các cấp.

Đề án đặt ra mục tiêu cụ thể đến năm 2025: đạt 100% các cơ quan quản lý, thực hiện Chương trình từ cấp trung ương đến cấp xã được triển khai hệ thống thông tin phục vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành, nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát, đánh giá; 100% việc báo cáo định kỳ, báo cáo giám sát, báo cáo tổng hợp, hệ thống chỉ tiêu Chương trình được thực hiện trên môi trường số đồng bộ từ trung ương tới địa phương, hướng tới thay thế các báo cáo truyền thống; 100% các cơ quan, tổ chức quản lý, thực hiện Chương trình từ cấp trung ương đến cấp xã được thông tin tự động về các nội dung, nhiệm vụ và kết quả triển khai; thiết lập và công bố các bộ dữ liệu mở về kết quả triển khai, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình để công khai cho các tổ chức, người dân; Phấn đấu 100% các dữ liệu được công bố có khả năng khai thác trên môi trường số (máy tính, điện thoại thông minh...); 100% cán bộ quản lý các cấp quản lý, thực hiện Chương trình được tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, chia sẻ thông tin thường xuyên về kỹ năng số và ứng dụng CNTT trong xử lý tác nghiệp trên môi trường số;

Phấn đấu các cơ quan công tác quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình từ trung ương đến địa phương được đảm bảo hạ tầng, trang bị vận hành Phòng họp trực tuyến; Có ít nhất 30% các cuộc họp, hội nghị, hội thảo tập huấn được triển khai trên môi trường số; 100% các hệ thống thông tin thuộc Đề án được triển khai đầy đủ quy định của pháp luật hiện hành về an toàn thông tin mạng. Phấn đấu 100% người có uy tín, đồng bào dân tộc thiểu số nắm được chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; được tiếp cận đầy đủ thông tin về y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, thị trường; thông tin an ninh, trật tự để chủ động đảm bảo giữ gìn ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế - xã hội vùng thông qua các nhiệm vụ, dự án trong phạm vi Đề án. Phấn đấu từng bước đưa các lễ hội, phong tục tập quán của các dân tộc thiểu số được bảo tồn dưới dạng cơ sở dữ liệu số hóa, đa phương tiện và được phổ biến, giới thiệu đến với cộng đồng trong và ngoài nước thông qua các nhiệm vụ, dự án trong phạm vi Đề án.

Để đạt mục tiêu trên, Ủy ban Dân tộc đề nghị các bộ, ngành liên quan và UBND cấp tỉnh triển khai thực hiện 5 nhiệm: (1) Xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo phục vụ kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình; (2) Xây dựng Cổng thông tin thành phần Chương trình; (3) Xây dựng hệ thống họp trực tuyến; (4) Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu chuyên gia​​; (5) Tổ chức các hoạt động hội nghị, hội thảo, tập huấn.​​​​​

Bên cạnh đó, Đề án đưa ra 7 giải pháp trọng tâm đó là: (1) Chuyển đổi nhận thức, tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức, năng lực về chuyển đổi số cho cán bộ triển khai Chương trình và người dân; (2) Kiến tạo thể chế, xây dựng Kiến trúc tổng thể hệ thống, xác định chuẩn hóa quy trình quản lý, xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách; (3) Phát triển nguồn nhân lực thông qua việc tăng cường đào tạo tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số, khai thác dịch vụ số an toàn trên không gian mạng cho các cơ quan quản lý, thực hiện và cán bộ triển khai Chương trình các cấp thông qua các hội nghị, hội thảo, biên soạn và phổ biến tài liệu tập huấn. (4) Nghiên cứu triển khai thí điểm chuyển đổi số một số hoạt động của Chương trình có khả năng phát huy hiệu quả, tính lan tỏa cao được các tổ chức, cá nhân quan tâm; (5)  Xây dựng các hạng mục hạ tầng CNTT và quản trị, vận hành, đào tạo, bảo trì; (6) Bảo đảm an toàn, an ninh mạng thông qua việc xây dựng cơ chế chính sách về bảo mật, bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; (7) đồng thời huy động nguồn lực triển khai Đề án, tạo điều kiện môi trường, đầu tư thuận lợi để thu hút  doanh nghiệp, tập đoàn viễn thông, công nghệ thông tin./.

Chi tiết nội dung xem tại đây