Xây dựng các cơ sở dữ liệu và công bố dữ liệu mở của Ủy ban Dân tộc

04:05 PM 21/08/2023 Lượt xem: 210 In bài viết

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Trung tâm Chuyển đổi số cơ quan UBDT thông tin về việc triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu, công bố dữ liệu mở, kế hoạch thực hiện cải thiện chỉ số xếp hạng Chuyển đổi số (DTI) và kế hoạch hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10.

Theo đó, danh mục cơ sở dữ liệu của UBDT gồm 33 hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và 02 nội dung thuộc dữ liệu mở là Hệ thống thông tin dịch vụ công trực tuyến và Cơ sở dữ liệu về thống kê thực trạng kinh tế - xã hội 53 DTTS.

Về triển khai thực hiện cải thiện chỉ số xếp hạng DTI, UBDT sẽ đẩy mạnh thực hiện các chỉ số cấp bộ bao gồm: Nhận thức số; thể chế số; hạ tầng số; nhân lực số; an toàn thông tin mạng; hoạt động Chuyển đổi số được phê duyệt tại Quyết định số 922/QĐ-BTTTT ngày 20/5/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Đề án “Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia”.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện các vụ, đơn vị bày tỏ đồng tình cao với kế hoạch thực hiện Chuyển đổi số của cơ quan UBDT và cho biết sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả cao nhất. Bên cạnh đó, một số đại biểu cũng đề nghị Trung tâm Chuyển đổi số cần tăng cường công tác phối hợp, hướng dẫn các vụ, đơn vị trong việc triển khai các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn nhấn mạnh lại ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác Chuyển đổi số, đồng thời yêu cầu thủ trưởng các vụ, đơn vị thực hiện nghiệm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT – Trưởng ban Chỉ đạo Chuyển đổi số cơ quan UBDT trong việc thực hiện Chuyển đổi số.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn đề nghị Vụ Kế hoạch Tài chính chủ trì, hướng dẫn các vụ, đơn vị xây dựng các dự án Chuyển đổi số; đề nghị Trung tâm Chuyển đổi số đẩy mạnh công tác chỉ đạo và hướng dẫn các vụ, đơn vị triển khai nhiệm vụ; phối hợp với Văn phòng Ủy ban, Vụ Kế hoạch Tài chính xây dựng kế hoạch thực hiện Chuyển đổi số năm 2024 của UBDT; phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch ký kết chương trình phối hợp; khẩn trương tham mưu, xây dựng kế hoạch hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10/2023.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn đề nghị Văn phòng Ủy ban chủ trì, phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số tổ chức công bố dữ liệu mở và các thủ tục cải cách hành chính của Văn phòng.

Xuân Thường