Ủy ban Dân tộc họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số quý II năm 2022

04:16 PM 27/05/2022 Lượt xem: 467 In bài viết

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của UBDT chủ trì phiên họp

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy viên thường trực của Ban Chỉ đạo đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý II, trọng tâm công tác quý III/2022 và Kết quả, tiến độ triển khai các Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo và của Bộ trưởng, Chủ nhiệm. Đồng thời, Giám đốc Trung tâm Thông tin đã báo cáo, giới thiệu các chương trình, dự án công nghệ thông tin do Trung tâm được giao là chủ đầu tư và trình bầy dự thảo bổ sung Kế hoạch Chuyển đổi số UBDT năm 2022.

Theo đó, thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch 1772/KH-BCĐ ngày 17/11/2021 về Kế hoạch chuyển đổi số của UBDT năm 2021-2022, Trung tâm Thông tin - cơ quan thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo đã hoàn thành việc rà soát, cài đặt hệ thống, phần mềm ứng dụng đối với các gói thầu công nghệ thông tin (CNTT) của các vụ, đơn vị; triển khai cập nhật hệ điều hành bản quyền; tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm Phòng họp số và Hệ thống họp trực tuyến; tham mưu, ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và khai thác Phòng máy chủ của UBDT, Quy chế quản lý, sử dụng phòng họp số của UBDT.

Ông Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy viên thường trực của Ban Chỉ đạo đã báo cáo một số nội dung tại cuộc họp

Về nhiệm vụ trọng tâm quý III năm 2022, Ban Chỉ đạo tập trung triển khai một số nội dung như: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức; nâng cấp khung kiến trúc Chính phủ điện tử 2.0; hệ thống quản lý văn bản điều hành tác nghiệp; hệ thống máy chủ và lưu trữ điện tử; hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính UBDT và một số nhiệm vụ do Văn phòng 1719 chủ trì triển khai như Cổng thông tin thành phần; hệ thống thông tin báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình; phòng điều hành thông minh và hệ thống phòng họp trực tuyến...

Phát biểu tại phiên họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh ghi nhận một số kết quả của công tác chuyển đổi số của UBDT đã đạt được trong thời gian qua. Trong đó, nổi bật là công tác phối hợp, nhận thức về chuyển đổi số đã có nhiều đổi mới, một số công tác hỗ trợ, tăng cường ứng dụng CNTT đã từng bước được chuẩn hóa như xử lý văn bản, điều hành tác nghiệp, cài đặt hệ điều hành bản quyền, khai thác hệ thống phòng họp số, kiểm soát vào/ra cơ quan... Tuy nhiên, một số nhiệm vụ còn chậm trễ, chưa triển khai theo kế hoạch và cần được nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan, rút kinh nghiệm cho Ban Chỉ đạo trong triển khai công tác các quý tiếp theo.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị Trung tâm Thông tin và các đơn vị triển khai dự án CNTT hoặc có ứng dụng sản phẩm CNTT tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trình độ, kỹ năng để đưa các sản phẩm CNTT vào khai thác một cách hiệu quả nhất. Đồng thời, bám sát Kế hoạch chuyển đổi số của UBDT năm 2021-2022 và năm 2022 để cụ thể hóa thành các nội dung, nhiệm vụ chi tiết để triển khai trong quý III, trên nguyên tắc đảm bảo tính khả thi và tiến độ hoàn thành. Công tác báo cáo của Ban Chỉ đạo phải được triển khai thường xuyên, cập nhật số liệu và phải được thông qua ý kiến của các đơn vị liên quan.

Đối với các dự án CNTT đang triển khai, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị đơn vị triển khai rà soát hồ sơ, chứng từ, đảm bảo trình tự, thủ tục, tiến hành thanh quyết toán theo quy định và báo cáo kết quả trong cuộc họp của Ban Chỉ đạo quý III. Đối với các dự án CNTT đã hoàn thành, cần xây dựng phương án, làm rõ phạm vi, đối tượng, cơ chế khai thác sử dụng để đảm bảo phát huy hiệu quả. Các dự án CNTT mở mới cần làm rõ tính cấp thiết, tiến độ rõ ràng để xây dựng kế hoạch năm 2023, đảm bảo triển khai nghiêm túc, sản phẩm có chất lượng, phát huy hiệu quả. Các dự án CNTT cần được đảm bảo thực hiện nghiêm túc công tác hồ sơ, lưu trữ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị cần đổi mới tư duy trong công tác thuê dịch vụ, hạ tầng CNTT. Đề nghị Trung tâm Thông tin tiếp thu tối đa các ý kiến trao đổi, thảo luận và lưu ý công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên môi trường mạng.