Cần sự vào cuộc tích cực, chủ động của tập thể bộ máy của Trung tâm để đóng góp vào triển khai thành công Chuyển đổi số của UBDT

08:44 AM 19/12/2022 Lượt xem: 57 In bài viết

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn - Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Ủy ban Dân tộc dự và chủ trì phiên họp

Theo dự thảo Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Trung tâm Chuyển đổi số, năm 2022, Trung tâm đã thực hiện đúng tiến độ kế hoạch, nhiệm vụ công tác, các nhiệm vụ Lãnh đạo Ủy ban giao ngoài kế hoạch công tác đã được Trung tâm nghiêm túc triển khai kịp thời, hoàn thành đúng tiến độ nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng. Ngoài việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, các viên chức của Trung tâm Chuyển đổi số luôn có ý thức cao trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi hoạt động của đơn vị.

Trong đó, nổi bật là triển khai các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin của UBDT để thực hiện chính phủ điện tử theo Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ; tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ; hỗ trợ các vụ, đơn vị sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; cài đặt hỗ trợ các vụ, đơn vị sử dụng chữ ký số; duy trì hệ thống phòng họp hội nghị truyền hình trực tuyến của UBDT; triển khai nhiệm vụ theo các Thông báo kết luận của Lãnh đạo Ủy ban như: tham mưu các nội dung họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số UBDT; cài đặt hệ điều hành bản quyền cho các máy trạm; tham mưu ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phòng họp số của UBDT; xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử của UBDT, phiên bản 2.0...

Phát biểu ý kiến tại phiên họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn ghi nhận và đánh giá cao việc triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch công tác của Trung tâm Chuyển đổi số trong năm 2022. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị Trung tâm cần tăng cường tự chủ trong một số hoạt động, phát huy vai trò là đơn vị sự nghiệp của UBDT; ngoài ra, cần thể hiện rõ hơn vai trò là đơn vị đầu mối về công nghệ thông tin, thường trực của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của UBDT trong việc tham mưu, đảm bảo tính hiệu quả, khả thi trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn đề nghị Trung tâm Chuyển đổi số tiếp thu các ý kiến thảo luận, hoàn thiện Báo cáo tổng kết năm 2022, đánh giá thực chất các điểm đạt được và còn hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành, tham mưu thực hiện các nhiệm vụ được Lãnh đạo Ủy ban và Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số giao. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ mới được giao và các định hướng trong triển khai chuyển đổi số của UBDT, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trung tâm Chuyển đồi số cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các vụ, đơn vị để xây dựng Kế hoạch công tác năm 2023 của Trung tâm cũng như của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị Trung tâm Chuyển đổi số trong năm 2023 cần phối hợp tổ chức ít nhất 02 lớp nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức và đội ngũ chuyên sâu về công nghệ thông tin của UBDT; tham mưu nội dung họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của UBDT ngay từ đầu năm để kịp thời tháo gỡ khó khăn, cùng với các vụ, đơn vị triển khai hiệu quả công tác chuyển đổi số của UBDT.