Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam đẩy mạnh triển khai thực hiện Chuyển đổi số năm 2022

09:58 AM 22/12/2022 Lượt xem: 26 In bài viết

Ảnh minh họa.

Theo đó, các văn bản, kế hoạch liên quan đến công cuộc chuyển đổi số và gắn với thực tiễn công tác dân tộc cơ bản xây dựng và ban hành đầy đủ, tạo tiền đề tạo lập cơ chế thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến ứng dụng CNTT, chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025; hạ tầng kỹ thuật CNTT cơ quan ngày càng được chú trọng đầu tư và nâng cấp hoàn thiện; đội ngũ đảng viên và CB,CC cơ quan từng bước thay đổi nhận thức, nỗ lực, cố gắng tiếp cận và khai thác hiệu quả các ứng dụng CNTT phục vụ công tác chuyên môn thông qua các ứng dụng dùng chung của tỉnh như Cổng thông tin, Hệ thống Qoffice, Hệ thống LRIC, GRIC, Phần mềm điện tử một cửa, Smart Quảng Nam, Egov Quảng Nam,...Góp phần đáng kể trong nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ chính trị được giao, phục vụ nhân dân và tiết kiệm thời gian, chi phí hành chính...

Về hạ tầng CNTT: 100% CB,CC (trừ nhân viên hỗ trợ, phục vụ) có máy vi tính; duy trì ổn định hạ tầng đường truyền mạng viễn thông (Internet cáp quang, wifi, điện thoại bàn...) và thiết bị kỹ thuật (lịch điện tử, máy chiếu....) phục vụ công tác tại cơ quan; thực hiện đầu tư trang thiết bị tại bộ phận Một cửa cơ quan đảm bảo quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP gắn với điều kiện thực tế cơ quan và phù hợp tính chất, yêu cầu làm việc của Bộ phận một cửa trong tiếp nhận, xử lý, giải quyết hồ sơ TTHC.

Về hiện trạng ứng dụng CNTT: 100% CB,CC cơ quan sử dụng thư điện tử công vụ trong công tác chuyên môn; 100% các văn bản, hồ sơ công việc được tạo lập, xử lý, ký số trên môi trường điện tử (trừ các văn bản có hồ sơ mật theo quy định; các văn bản các đơn vị, địa phương chưa được đấu nối trên Trục liên thông văn bản điện tử ); 100% văn bản được ký số điện tử trên Hệ thống Q-Office; 100% TTHC cơ quan được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và hoàn thành chuẩn hóa, tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia, tỉnh; thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ TTHC trên phần mềm điện tử một cửa; Cổng thông tin điện tử Ban Dân tộc được nâng cấp và đưa vào sử dụng theo Đề án chung của tỉnh; theo dõi và thực hiện tốt các báo cáo được phân giao qua phần mềm LRIC, GRIS... 

Về xây dựng và triển khai cơ sở dữ liệu chuyên ngành: hoàn thành việc xây dựng và đưa vào sử dụng Hệ thống thông tin dữ liệu công tác dân tộc; đồng thời, đầu năm 2022 đã đăng ký kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ thống dữ liệu của tỉnh và Ủy ban Dân tộc. 

Trong năm 2022, Ban Dân tộc tỉnh triển khai các nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch số 7264/KH-UBND ngày 14/10/2021 về Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025; Trọng tâm là xây dựng hệ thống ứng dụng CNTT hỗ trợ đồng bào DTTS về chính sách pháp luật, cung cấp các thông tin cơ bản về các lĩnh vực đời sống xã hội và cảnh báo thiên tai... 

Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu triển khai tốt các nội dung thuộc Tiểu dự án 2 của Dự án 10 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025. 

Hoàn thành việc kết nối, chia sẽ Hệ thống dữ liệu công tác dân tộc tỉnh Quảng Nam vào hệ thống LGSP của tình và Ủy ban Dân tộc; tăng cường khai thác, sử dụng hiệu quả Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh (LGIC), chính phủ (GRIC). 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các văn bản và kiến thức liên quan đến chuyển đổi số cho toàn thể CB,CC, NLĐ cơ quan thông qua các hình thức như: Lồng ghép quán triệt, chỉ đạo trong họp sinh hoạt chi bộ, giao ban; tổ chức Hội nghị tập huấn; thông tin văn bản qua hệ thống Zalo và Qoffice nội bộ; đăng tin, bài chuyển đổi số trên Cổng thông tin cơ quan và Bản tin Dân tộc - Miền núi;... 

Rà soát, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật CNTT cơ quan phục vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; đầu tư điểm Cầu truyền hình trực tuyến không dây tại cơ quan Ban Dân tộc tỉnh; nâng cấp đường truyền và thiết bị đầu cuối mạng Internet; trang bị mới máy vi tính xách tay cho các phòng chuyên môn thuộc Ban.

(quangnam.gov.vn)