Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh nghe báo cáo các nhiệm vụ liên quan đến chuyển đổi số

09:24 AM 08/01/2024 Lượt xem: 29 In bài viết

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đã nghe Trung tâm Chuyển đổi số báo cáo các nhiệm vụ liên quan đến chuyển đổi số của cơ quan UBDT năm 2023. Theo đó, UBDT đã ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 năm 2023 và tổ chức Hội thảo về chuyển đổi số với chủ đề Phát triển dữ liệu số trong lĩnh vực công tác dân tộc gồm các nội dung: Công bố quyết định dữ liệu mở của UBDT; giới thiệu và khai thác cơ sở dữ liệu thống kê qua hệ thống bảng biểu và hệ thống bản đồ GIS; năm dữ liệu số quốc gia; đề án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư...

Đồng thời, UBDT đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chuyển đổi số trên báo in và báo điện tử Dân tộc và Phát triển, Cổng thông tin điện tử, trang chuyển đổi số (Cổng Thông tin Điện tử của UBDT). Nội dung tuyên truyền tập trung về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; việc triển khai thực hiện chuyển đổi số của UBDT, các bộ, ngành Trung ương và địa phương về công tác chuyển đổi số. Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Về nhiệm vụ năm 2024, công tác chuyển đổi số của UBDT sẽ tập trung vào các nội dung trọng tâm như: Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về chuyển đổi số của Cơ quan công tác dân tộc trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số10/10; công bố Kế hoạch triển khai nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp (NDXP, LGSP)…

Đồng thời, ký kết Chương trình phối hợp giữa UBDT và Bộ Thông tin và Truyền thông về các nội dung: Công tác tuyên truyền, đổi mới báo chí và thông tin đối ngoại; chuyển đổi số, an ninh, an toàn thông tin trên môi trường mạng; thực hiện một số nhiệm vụ trong thực hiện Chương trình MTQG 1719. Phối hợp Bộ Công an (A05, A06, C05) và Cục An toàn Thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá toàn diện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của UBDT trước khi kết nối với Hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia về Dân cư.

Quang cảnh cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, các đại biểu bày tỏ đồng tình với báo cáo kết quả thực hiện chuyển đổi số năm 2023 của Trung tâm Chuyển đổi số. Một số đại biểu đã phát biểu, làm rõ hơn các nội dung về: Tiến độ triển khai Dự án hạ tầng công nghệ thông tin tập trung phục vụ Chương trình MTQG 1719; tiến độ thực hiện Đề án “Tăng cường chuyển đổi số trong hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc; ban hành Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 của UBDT; kết quả thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh ghi nhận một số kết quả công tác chuyển đổi số của UBDT đã đạt được trong thời gian qua. Tuy nhiên, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cho rằng một số nhiệm vụ còn chậm trễ, chưa triển khai theo kế hoạch và cần được nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan, rút kinh nghiệm trong triển khai công năm 2024.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đề nghị Trung tâm Chuyển đổi số tăng cường công tác phối hợp với các vụ, đơn vị liên quan rà soát lại các nhiệm vụ được giao; trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 trên nguyên tắc bảo đảm tính khả thi và tiến độ hoàn thành. Đồng thời, Trung tâm Chuyển đổi số cần phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao bảo đảm triển khai nghiêm túc, sản phẩm có chất lượng, phát huy hiệu quả...