02:11 PM 17/06/2016 Lượt xem: 670
Ngày 8/5/2015, Ban Chỉ đạo Ứng dụng công nghệ thông tin Ủy ban Dân tộc đã ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin của hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc áp dụng đối với các Vụ, đơn vị thuộc UBDT và Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố.
1