03:53 PM 23/06/2016 Lượt xem: 221
Đây là một trong những thông tin được nêu lên tại Hội thảo “Ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Tư pháp thực hiện nhiệm vụ trong Chiến lược Cải cách tư pháp”. Hội thảo diễn ra vào ngày 27/11 ở Hải Phòng do Bộ Tư pháp tổ chức trong khuôn khổ Chương trình Đối tác tư pháp.
1